• Curierul de Hâncești

Interviu cu Liuba Balan


La o cafea cu Liuba Balan, preşedinte AO „Speranţa”, com. Cărpineni


„Numai participând la implementarea acţiunilor, la discuţii, analize, luarea deciziilor, vom avea o localitate prosperă, curată şi frumoasă”


  • Dna Balan, AO „Speranţa” îşi desfăşoară activitatea deja de mai mulţi ani în c. Cărpineni. Cum a fost înfiinţată asociaţia şi care sunt obiectivele care stau la baza activităţii acesteia?

Asociaţia Obştească „Speranţa” a fost fondată la 31 martie 2001 şi reînregistrată la data de 20-08-2013. Activitatea Asociaţiei Obşteşti „Speranţa” are drept scop promovarea procesului de dezvoltare durabilă şi a mediului curat  la nivel local prin dezvoltarea sentimentului participativ comunitar în localitate, care să contribuie la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă,  implicând cetăţenii în procesul decizional şi mobilizarea resurselor interne şi externe şi este ghidată de valorile sale organizaţionale de bază: responsabilitate, credibilitate, implicare şi acţiune, îmbunătăţire continuă, transparenţă, cooperare şi parteneriat. 


Activităţile care ne reprezintă sunt: servicii de calitate în diverse domenii ce ţin de dezvoltarea durabilă a comunităţilor rurale; dezvoltarea în permanenţă a resursele umane prin atragerea experţilor în domeniu şi utilizarea eficientă a activităţii de voluntariat; organizarea, desfăşurarea şi sprijinirea programelor specifice vizând instruirea actorilor din mediul rural în materie de dezvoltare comunitară (trening-uri, seminare, ateliere, cursuri, etc.); crearea parteneriatelor durabile cu administraţia publică locală de nivelul I şi II şi organizaţii neguvernamentale din mediul rural al Republicii Moldova; realizarea activităţilor de cercetare, documentare şi informare, care ar facilita colectarea de fonduri pentru dezvoltarea durabilă comunitară; desfăşurarea activităţilor economice utilizând mijloacele obţinute strict pentru atingerea scopurilor statutare.

  • Între timp aţi implementat prin intermediul asociaţiei mai multe proiecte în comunitate. Vorbiţi-ne despre acestea şi despre impactul produs asupra cetăţenilor şi localităţii...

Pe parcursul activităţii, Asociaţia a implementat 16 proiecte în localitate. Dintre acestea putem menţiona: Crearea serviciilor pentru tineri la centrul „Amigo”, susţinut de Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), acest centru a reprezentat un sprijin foarte important pentru tinerii din localitate şi împrejurimi; Elaborarea unui „Plan Local de Acţiuni de Mediu Cărpineni -Sănătate pentru societate” susţinut de Milieukontakt International, Regatul Ţărilor de Jos; „Lichidarea gunoiştii comunei Cărpineni” susţinut la fel de  Milieukontakt International, Regatul Ţărilor de Jos; Proiectul: „Campanie de informare despre importanţa apelor de suprafaţă ale râului hidrografic Lăpuşna” proiect susţinut tot de Milieukontakt International, Regatul Ţărilor de Jos; Festivalul Apelor „Picătura de AUR”, ediţia I şi I; Proiectul Reactualizarea Planului Local de Acţiuni de Mediu „Sănătate pentru societate” din c. Cărpineni; Proiectul Reducerea Riscurilor Climatice şi Dezastrelor în Moldova „Fii activ, participă şi vei fi protejat” susţinut financiar de PNUD; Proiectul „Consolidarea rezistenţei locale faţă de riscurile schimbărilor climatice prin extinderea zonelor verzi” implementat recent, care a avut ca scop consolidarea spaţiului de odihnă pentru persoanele vulnerabile prin amenajarea parcului central din comuna Cărpineni. Acest proiect are un impact pozitiv asupra locuitorilor comunei şi locuitorilor satelor din jur. De asemenea, a îmbunătăţit confortul persoanelor vulnerabile la schimbările climatice şi promovează modul sănătos de viaţă.

  • Cunoaştem că, la moment, implementaţi un proiect în care sunt vizaţi tinerii. Credeţi că este important ca tinerii să facă voluntariat, să participe la procesele decizionale în comunitate?

AO „Speranţa” şi AO „Moştenitorii” sunt parteneri în proiectul ProDEM, care este implementat de către Hilfswerk Austria International, cu sprijinul Agenţiei Austriece de Dezvoltare şi Fundaţiei ERSTE, Austria. Scopul proiectului este de a abilita şi motiva alegători tineri şi care votează pentru prima dată (ATVPD) din 8 comunităţi să participe activ la viitoarele alegeri, prin aprofundarea cunoştinţelor şi sporirea gradului de conştientizare al ATVPD, administraţiei locale şi OSC-urilor locale cu privire la mecanismele şi procedurile electorale. Tinerii, în calitate de unul din cele mai mari grupuri sociale din Moldova, au un rol special în stimularea activismului civic, identificarea şi definirea problemelor locale, evaluarea costurilor, negocierea următoarelor acţiuni cu autorităţile şi alte părţi interesate la nivel public, în vederea soluţionării problemei şi evaluării impactului.


Actualul proiect le oferă tinerilor oportunitatea extinsă de a fi implicaţi în acţiunile şi aspectele care-i afectează. Recent, la 14 noiembrie 2017, echipa ProDem a organizat în localitatea noastră exerciţiul de simulare al alegerilor. Acest exerciţiu a oferit posibilitatea tinerilor să vadă pe viu ce sunt alegerile, cum se desfăşoară, cine poate participa ş.a. Simulările alegerilor cu participarea ATVPD au scopul de a spori interesul tinerilor şi de a crea un context puternic pentru participarea lor la viitoarele alegeri. Pe termen lung, aceste măsuri vor promova la ei aprecierea şi cunoaşterea procesului democratic în sine şi a importanţei acestuia pentru vieţile lor şi a membrilor comunităţilor lor. În cele din urmă, măsurile vor ajuta tineri să înţeleagă că ei sunt cetăţeni moldoveni şi astfel ei au obligaţia de a-şi îndeplini datoria civică şi de a vota.


ATVPD din Moldova vor conştientiza faptul că totul ce ţine de ţara lor le afectează vieţile şi că, dacă vor să-şi îmbunătăţească calitatea vieţii, ei trebuie să meargă la vot. ATVPD implicaţi direct în exerciţiul de simulare a alegerilor, îndrumaţi de consilierii electorali formaţi, vor fi capabili să aplice cunoştinţele şi competenţele obţinute în dezvoltarea lor personală sau profesională. Ei vor fi cei care vor veni cu viziuni noi/proaspete despre ce înseamnă alegerile şi care este rolul fiecăruia în acest proces. Respectiv, ei vor fi capabili să influenţeze şi să argumenteze deciziile părinţilor sau buneilor lor, fiind în stare să-şi apere propriile poziţii şi alegeri.

  • Se spune că „unde-s doi puterea creşte”. Cu cine colaboraţi (din administraţie, societatea civilă etc.) pentru a spori reuşita proiectelor implementate, precum şi asigurarea durabilităţii acestora? Cine sunt cei alături de care puterea creşte?

Partenerii noştri locali sunt: APL Cărpineni, Agenţia Pro Dezvoltare Rurală Lăpuşna, Asociaţia Comunitară „Lângă Noi”, Liceul Teoretic „Ştefan Holban” Cărpineni, agenţi economici; partenerii naţionali: Asociaţia Obştească „Eco Contact”, AO „Moştenitorii”; parteneri internaționali: PNUD Moldova, Milieukontakt International, Regatul Ţărilor de Jos, REC Moldova, Uniunea Europeană, Agenţia pentru Dezvoltare a Austriei, Crucea Roşie din Austria. Pe această cale ţinem să le mulţumim tuturor pentru susţinere şi implicare.

  • Pe lângă lucrurile frumoase pe care le realizează, de multe ori, asociaţiile obşteşti întâmpină şi o serie de dificultăţi. Cum stă la acest capitol AO „Speranţa” Cărpineni?

Dificultăţile noastre constau mai mult în lipsa de timp. Suntem angajaţi, fapt care presupune multă muncă şi dăruire de sine. De asemenea, multe proiecte solicită contribuţie în bani pe care noi, asociaţiile obşteşti, nu-i avem. Activitatea principală o facem în bază de voluntariat. Şi desigur, fără invidie nu e posibil. Cel ce nu face nimic are când să discute lucruri pe care nu le cunoaşte şi aceasta nu poate să nu ne afecteze într-o oarecare măsură...

  • Dvs. sunteţi şi învăţătoare de clasele primare. Cât de implicaţi sunt discipolii Dvs. – de ieri şi de azi – în activităţile asociaţiei? V-au susţinut la lucrările de extindere a parcului precum şi în implementarea altor proiecte? 

Da, desigur. Am avut de pregătit terenul pentru plantarea arborilor în parc, precum şi plantarea propriu-zisă la care au participat elevii din Liceul Teoretic „Ştefan Holban”, un partener foarte activ. Ne bucurăm să realizăm lucruri frumoase împreună!

  • Şi, în final, cum credeţi, cât de importantă este implicarea fiecărui cetăţean pentru ca localitatea în care trăieşte să fie una prosperă, frumoasă şi curată? Cum pot fi oamenii motivaţi să se implice?

Implicarea tuturor este foarte importantă. Nu în zadar se spune că unde-i unul nu-i putere, unde-s mulţi puterea creşte. Numai participând la implementarea acţiunilor, punând umărul, participând la discuţii, analize, la luarea deciziilor, atunci vom avea o localitate prosperă, curată, frumoasă, cu oameni înţelepţi, cărora le pasă de baştină şi de viitorul comunităţii în care trăiesc.

  • Vă mulţumim pentru interviu şi vă dorim la mai mult şi la mai mare! 


Liuba Balan

Preşedinte AO „Speranţa”

com. Cărpineni


Editor: Elena Zaițev

Tel. de contact redacție: (0269) 2-32-33

Tel. de contact manager/fax: (0269) 2-44-23

E-mail: cdh1@mail.ru / publicitate.curier@gmail.com

                                                                                                                             

Adresa redacției: str. Mihalcea Hâncu, nr. 132,

biroul 300, mun. Hâncești

© 2018 by Alina Cravcenco