• Curierul de Hâncești

La o cafea cu Angela Şestacov, şeful Biroului de Probaţiune Hânceşti

„Menirea serviciului de probaţiune este să-i ajutăm pe beneficiarii noştri „să se ridice”, pentru a lua alt drum în viaţă”


-Dna Şestacov, pentru început să vorbim despre serviciul de probaţiune – ce înseamnă probaţiunea, care sunt atribuţiile unui birou de probaţiune etc.


-Probaţiunea este controlul persoanelor aflate în conflict cu legea penală şi resocializarea lor, adaptarea persoanelor liberate din locurile de detenţie pentru preîntâmpinarea săvârşirii unor noi infracţiuni. Serviciul de probaţiune din Republica Moldova intră în sistemul organelor Ministerului Justiţiei, Inspectoratului Naţional de Probaţiune, care are subdiviziuni teritoriale (birouri teritoriale de probaţiune). Activităţile nemijlocite cu subiecţii probaţiunii se desfăşoară de către consilierii de probaţiune, conform Legii nr.8 din 14.02.2008 cu privire la probaţiune. Relaţia consilier-condamnat este una de respect şi parteneriat, rolul consilierului fiind acela de a-l ajuta pe condamnat să găsească soluţii proprii la problemele cu care se confruntă. Atitudinile consilierului de probaţiune faţă de condamnat implică: atitudine nediscriminatorie, respect, acceptarea necondiţionată, onestitate, oferirea unui model pro-social de comportament, confidenţialitate.

Misiunea şi scopul probaţiunii este protejarea comunităţii prin reducerea riscului săvârşirii infracţiunilor, asistenţa şi consilierea pentru reintegrarea cu succes în comunitate a persoanelor care au săvârşit infracţiuni. Sarcinile probaţiunii sunt corectarea şi reeducarea persoanelor, care au săvârşit infracţiuni, resocializarea lor, promovarea comportamentului prosocial al acestor persoane, prevenirea comiterii noilor infracţiuni şi reabilitarea acestora prin implicarea în Programe probaţionale.


-Cine sunt subiecţii probaţiunii?


-De cele mai multe ori, beneficiarii serviciilor de probaţiune provin din medii dezavantajate. Unele studii arată, că cei aflaţi în supravegherea serviciilor de probaţiune au o probabilitate mai mare de 13 ori să provină din Sistemul de Protecţie a Copilului sau să fie şomeri, o probabilitate de 10 ori mai mare decât populaţia generală să fi abandonat şcoala etc. Alte cercetări arată, că mulţi dintre infractori au dificultăţi de rezolvare a problemelor. Pentru mulţi dintre ei, comiterea de infracţiuni a fost o modalitate eronată de rezolvare a problemelor. Pentru alţii, existenţa problemelor a constituit contextul în care s-au produs infracţiunile. Prin urmare, dezvoltarea abilităţilor de rezolvare a problemelor este o prioritate pentru serviciile de probaţiune. Prin rezolvarea problemelor, prin identificarea soluţiilor scade nivelul de anxietate, depresie şi neputinţă în rândul infractorilor, se îmbunătăţeşte nivelul de trai şi creşte gradul de auto-suficienţă şi succes social.

Un subdomeniu al probaţiunii este Probaţiunea Penitenciară, a căror activităţi socio-educative sunt desfăşurate în penitenciarul nr.7 Rusca. De asemenea, este desfăşurat Programul de pregătire către liberare cu deţinutele aflate în ultimul an de executare a pedepsei, care învaţă şi cărora le dezvoltăm abilităţi care să le ajute să-şi desfăşoare viaţa fără să repete infracţiunea şi să se reintegreze cu succes în societate. Acest Program este moderat de către consilierul de probaţiune din cadrul BP Hânceşti şi asistentul social din cadrul Penitenciarului nr.7 Rusca. Vreau să menţionez, că acest Program constă din 40 de lecţii (1 an de zile), care se desfăşoară săptămânal în penitenciar. Acest program a început să fie derulat în anul 2017 şi au fost deja instruite 12 deţinute, o parte din ele deja au fost eliberate din penitenciar, altele urmează să plece la libertate. Sperăm, că aceste persoane nu vor mai recidiva, ci vor duce un mod de viaţă prosocial. Am depus tot efortul nostru şi străduinţa pentru prevenirea comiterii de noi infracţiuni în societate. De asemenea, la BP Hânceşti se află la evidenţă şi persoanele care se liberează înainte de termen din penitenciar. Aş vrea să menţionez, că împreună cu Penitenciarul nr.7 Rusca realizăm diverse activităţi de socializare a deţinutelor, avem o conlucrare bună în acest sens şi vreau să-i mulţumesc şefului penitenciarului, Ion Ciubuc, pentru receptivitate, disponibilitate şi mărinimie.


-Biroul de Probaţiune Hânceşti desfăşoară un şir de programe cu implicarea subiecţilor de probaţiune. Care sunt acestea?


-Începând cu anul 2017, Serviciul de probaţiune derulează Programe probaţionale – acestea sunt lecţii de pedagogie şi psihologie pentru subiecţii probaţiunii, scopul fiind corecţia comportamentului social, viziunilor şi capacităţilor, care au condus la săvârşirea infracţiunii. În prezent, Serviciul de probaţiune derulează 10 programe probaţionale. Participanţii la aceste programe sunt: subiecţii probaţiunii ce au stabilită de către instanţa de judecată obligaţia „să participe la programele probaţionale”; subiecţi ai probaţiunii aflaţi la evidenţa organului de probaţiune, motivaţi de a participa la program probaţional. Tipul programului probaţional şi necesitatea se stabileşte de către consilierul de probaţiune, după evaluarea psihosocială şi a riscului de recidivă. În prezent se derulează 10 programe probaţionale: Programul probaţional „Motivaţia spre schimbare”, Programul „Diminuarea agresivităţii”, Programul de reducere a abuzului de substanţe (PRAS), Programul pentru reducerea comportamentelor predelicvenţiale şi infracţionale copiilor şi adolescenţilor aflaţi în risc, Programul „Drink and drive” – program de reabilitare. (art.264 /1, al.4) – în grup, participanţi – persoane care au fost condamnate pentru conducerea autovehiculului în stare de ebrietate, Program de pregătire către liberare, se derulează în penitenciar, Programul de consiliere a agresorilor familiali, Program educativ „Cetăţenie activă”, Programul de consiliere individuală „Unu la unu”, Program probaţional de acordare a asistenţei psihosociale la etapa presentinţială.


-Recent, a fost lansat un program nou pentru şoferii prinşi beţi sau drogaţi la volan. Ce presupune acest program şi cum îşi va dovedi eficienţa?


-Au fost operate modificări în Legea nr. 138 din 19.07.2018, privind modificarea unor acte legislative şi Hotărârea Guvernului nr.556 din 18.06.2018 cu privire la adoptarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului, care au intrat în vigoare la 14.12.2018, şi anume persoanele condamnate pentru infracţiuni comise după 14.12.2018 şi private de dreptul de a conduce mijloace de transport sunt obligate de a frecventa Programul probaţional antialcoolic/antidrog, condiţie obligatorie pentru o repunere ulterioară în dreptul de a conduce mijloace de transport. Frecventarea acestui program costă 4000 de lei. Programul constă din 10 sesiuni, câte 2 ore/săptămână, în total 20 de ore. Fiecare sesiune va aborda o tematică, de exemplu „Noi şi legea”, „Alcoolul - care este realitatea?”, „Cultura consumului de alcool”, „Pot să conduc fără să beau şi să beau fără să conduc” etc. Acest program va fi derulat de către consilierii de probaţiune, care au fost instruiţi de către experţi internaţionali în domeniu.


-Un impact pozitiv în comunităţile raionului înregistrează munca neremunerată în folosul comunităţii, prestată de subiecţii probaţiunii, mulţi primari arătându-se satisfăcuţi de acest serviciu. Relataţi-ne câteva cazuri de succes din raionul nostru.


-După cum se cunoaşte, la evidenţa Biroului de probaţiune Hânceşti se află persoanele care execută pedeapsa cu muncă neremunerată în folosul comunităţii. Într-adevăr, conlucrarea cu APL-le din raionul Hânceşti este benefică. Zilnic, subiecţii probaţiunii sunt implicaţi în diverse lucrări, practic în toate localităţile din raion. Recent a apărut necesitatea organizării procesului de curăţare a zăpezii şi a ţurţurilor de gheaţă de pe acoperişurile clădirilor. Operativ, în acest proces au fost antrenate persoanele care execută pedeapsa sub formă de muncă neremunerată, aflate la evidenţa BP Hânceşti, care au realizat următoarele acţiuni: au fost deszăpezite ogrăzile, cu scoaterea zăpezii de pe teritoriile instituţiilor, tăiate lemne la casele proprii ale cetăţenilor, efectuate lucrări de presărare a nisipului pe străzi, la casele de cultură, şcoli, puncte medicale, grădiniţe, au fost curăţate de gheaţă străzile pietonale în toate localităţile raionului.

-Ce programe probaţionale sunt prevăzute pentru minorii aflaţi în conflict cu legea şi care este situaţia minorilor aflaţi la evidenţa Biroului de Probaţiune Hânceşti?


-Minorii reprezintă subiecţi vulnerabili vis-a-vis de problemele psihologice, economice şi sociale, sunt expuşi pericolului de a săvârşi fapte nechibzuite, ca rezultat riscând să fie sancţionaţi la o vârstă fragedă cu privaţiune de libertate, care, inevitabil, va conduce la limitarea dezvoltării personalităţii lui. Comportamentul delincvent la copii este produsul multiplilor factori de risc, în condiţiile în care măsurile de protecţie s-au dovedit a fi insuficiente. La evidenţa probaţiunii ajung minori, care, în virtutea mai multor cauze, nu şi-au mai putut controla emoţiile şi comportamentul şi au săvârşit fapte penale. Unul din obiectivele Serviciului de probaţiune este schimbarea gândirii, atitudinii, comportamentului infracţional al minorilor. Acest obiectiv îl realizăm prin intermediul Programelor probaţionale destinate minorilor în conflict cu legea şi întocmirea Referatelor presentinţiale de evaluare psihosocială a personalităţii. Consilierii din cadrul Biroului de probaţiune Hânceşti derulează 2 programe probaţionale destinate minorilor aflaţi în evidenţă: Programul probaţional pentru reducerea comportamentelor pre-delincvenţiale şi infracţionale ale copiilor şi adolescenţilor aflaţi în risc şi Programul probaţional „Diminuarea agresivităţii”. De asemenea, se întocmeşte Referatul presentinţial în privinţa bănuitului, învinuitului sau inculpatului, întocmit de către consilierul de probaţiune, la demersul organului de urmărire penală, al procurorului sau al instanţei de judecată. Referatul presentinţial conţine date despre persoană, despre nivelul de instruire şcolară, despre comportamentul, mediul familial şi social, cercul de prieteni şi despre factorii care influenţează sau pot influenţa conduita acestuia. În cazul minorilor se conlucrează foarte bine cu administraţia instituţiilor de învăţământ din raion, care ne oferă informaţii utile despre comportamentul, mediul şcolar şi familial al minorilor. La moment, la evidenţa BP Hânceşti se află 8 minori – 7 băieţi şi 1 fată.


-Ce înseamnă monitorizarea electronică a subiecţilor probaţiunii şi ce avantaje presupune?


-Monitorizarea electronică constă în supravegherea prin utilaje electronice a persoanei liberate de pedeapsa penală în privinţa căreia au fost aplicate obligaţiuni/restricţii sau care se deplasează fără escortă pe o durată scurtă de timp în afara penitenciarului. Asigurarea monitorizării electronice a tuturor categoriilor de persoane monitorizate se efectuează de către organele de probaţiune. Monitorizarea electronică se realizează prin sisteme GPS, utilaj telefonic fix sau mobil, iar persoanei monitorizate i se instalează brăţară specială la picior sau la mână. Monitorizarea electronică are o serie de avantaje: contribuie la diminuarea populaţiei în penitenciare şi promovează alternativele la detenţie; oferă posibilitate persoanei să-şi continue studiile, să-şi păstreze locul de muncă, să menţină relaţii familiale etc., contribuie la reducerea riscului de recidivă. La evidenţa BP Hânceşti au fost 2 persoane monitorizate electronic.


-Ce obiective v-aţi propus pentru anul 2019 şi ce instituţii ar trebui să colaboreze cu Biroul de Probaţiune pentru ca programele şi activităţile desfăşurate să aibă un impact cât mai bun?


-Pentru anul 2019, Biroul de probaţiune Hânceşti şi-a propus următoarele obiective: să îmbunătăţim şi să asigurăm continuitatea procesului de probaţiune, să îmbunătăţim serviciile furnizate şi să dezvoltăm cât mai multe parteneriate cu diverse instituţii din raion, cum ar fi: Direcţia Învăţământ, Serviciul de Asistenţă Pedagogică, Centrul Medicilor de Familie, Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Hânceşti, Agenţia Servicii Publice etc., să implementăm instrumente moderne de lucru în activitate, orientate spre supraveghere şi reintegrare socială a persoanelor supuse probaţiunii, cum ar fi de ex. programele probaţionale etc., să promovăm sistemul de probaţiune.

La final, aş vrea să-l citez pe Gabriel Garcia Marquez, care a spus: „Am învăţat că un om n-are dreptul să-l privească pe un altul de sus decât atunci când trebuie să se aplece pentru a-l ajuta să se ridice.” Îmi place acest citat şi cred că menirea Serviciului de probaţiune e anume acesta – să-i ajutăm pe beneficiarii noştri „să se ridice”, pentru ca ei, să ia alt drum în viaţă.

-Vă mulţumim pentru interviu!

Elena ZAIŢEV

Tel. de contact redacție: (0269) 2-32-33

Tel. de contact manager/fax: (0269) 2-44-23

E-mail: cdh1@mail.ru / publicitate.curier@gmail.com

                                                                                                                             

Adresa redacției: str. Mihalcea Hâncu, nr. 132,

biroul 300, mun. Hâncești

© 2018 by Alina Cravcenco