• Curierul de Hâncești

La o cafea cu Zinaida Dubceac, şefa Serviciului raional Arhivă

„Serviciul raional Arhivă pune la dispoziţia cetăţenilor interesaţi de procesele istorice o sală de studiu, unde pot beneficia de informaţia solicitată”


-Dna Dubceac, ce servicii prestează serviciul raional Arhivă?


-Serviciul raional Arhivă este creat în scopul îndeplinirii funcţiilor administraţiei  publice locale în domeniul arhivisticii şi reprezintă o unitate structurală a aparatului preşedintelui raionului Hânceşti. Serviciul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Legea privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova, Regulamentul Fondului Arhivistic de Stat, Regulamentul Fondului Arhivistic obştesc, altor acte legislative şi juridice ale Republicii Moldova, deciziilor Consiliului raional, dispoziţiilor preşedintelui raionului, execută ordinele şi instrucţiunile Serviciului de Stat de Arhivă al Republicii Moldova. Serviciul este principala instituţie de păstrare permanentă a documentelor Fondului Arhivistic din raion, fiind finanţat din contul bugetului raionului. Schema de încadrare a Serviciului de Arhivă se aprobă prin decizia Consiliului raional. În scopul asigurării păstrării, evidenţei, precum şi utilizării ştiinţifice şi practice a documentelor până la transmiterea  lor în arhiva raională, potrivit prevederilor art.23,24,40 ale Legii nr.880 din 22.01.1992, Regulamentului Fondului Arhivistic de Stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.352 din 27 mai 1992 şi a Regulamentului Fondului Arhivistic obştesc, aprobat prin Ordinul Serviciului de Stat de Arhivă al Republicii Moldova nr.10 din 30 mai 1995 se păstrează dosarele cu termen permanent de păstrare în arhivele  departamentale ale instituţiilor-surse de completare a Fonfului Arhivistic de Stat, apoi se transmit la păstrare de stat Serviciului raional Arhivă. Prin urmare, direcţiile şi serviciile raionale transmit la păstrare dosarele cu termen permanent de păstrare după 10 ani, primăriile - după 5 ani. Documentele personalului scriptic se păstrează în instituţii 75 ani din timpul întocmirii acestora. În activitatea pe care o desfăşurăm organizăm  utilizarea documentelor, punând la dispoziţia persoanelor interesate informaţia solicitată, organizăm expoziţii de documente, întocmim scrisori informative pentru instituţii şi organizaţii, eliberăm persoanelor fizice şi juridice certificate de arhivă, copii, extrase de pe documentele originale.            

 

Cele mai solicitate sunt certificatele ce confirmă activitatea de muncă a cetăţenilor,  informaţia cu privire la privatizarea spaţiului locativ, alocarea terenurilor pentru construcţii şi repartizarea cotelor echivalente de pământ şi patrimoniu. Cu părere de rău, nu toate întreprinderile au transmis la păstrare registrele de evidenţă a salariului, a ordinelor de angajare şi eliberare, astfel că cetăţenii, în lipsa carnetelor de muncă, nu pot confirma perioada de activitate. Documentele personalului scriptic ale gospodăriilor agricole  lichidate  se păstrează  în arhivele departamentale ale primăriilor din teritoriu. Serviciul respectiv acordă suport metodologic despre activitatea arhivelor departamentale şi starea lucrărilor de secretariat în instituţii,  examinează şi coordonează nomenclatoarele dosarelor instituţiilor – surse de completare a Fondului Arhivistic, regulamente cu privire la arhivele  departamentale. În acest context, monitorizează procesul de ordonare şi expertiză a valorilor documentelor în instituţii la întocmirea inventarelor, istoricului fondului, procesului-verbal de selectare spre nimicire a documentelor cu termen expirat de păstrare. Colaborăm cu organele administraţiei publice, organizăm şedinţe, seminare, consultaţii, întruniri cu responsabilii de arhive şi lucrări de secretariat.


-Ce documente sunt păstrate în arhiva raionului şi în ce condiţii cetăţenii au acces la ele? Arhiva raională deţine şi acte de valoare ştiinţifică sau istorică?


-În Arhiva raională se păstrează documentele ce s-au constituit în activitatea direcţiilor şi serviciilor Consiliului raional Hânceşti, a primăriilor comunelor şi  satelor, instituţiilor şi organizaţiilor raionale, care au valoare istorică, social-culturală, ştiinţifică, economică şi politică, începând cu anul 1944 şi până în prezent. În dosare se conţin acte administrative: decizii ale administraţiilor publice locale de nivelul I şi II, dispoziţii cu privire la  activitatea de bază, planuri de activitate, dări de seamă anuale, studii, ş.a. Documentele se păstrează în încăperi  bine amenajate, condiţiile cărora permit  preluarea, ţinerea evidenţei şi asigurarea integrităţii documentelor. În acest an, cu susţinerea Consiliului raional şi a preşedintelui raionului a fost extins spaţiul destinat păstrării dosarelor cu termen permanent de păstrare, a fost amenajată o încăpere cu sistem de ventilare, stilaje şi mobilier. Suntem recunoscători conducerii raionului pentru efortul depus în crearea condiţiilor tehnice necesare de păstrare a documentelor pe suport de hârtie, cât şi asigurarea integrităţii documentelor în timpul păstrării şi utilizării acestora. Pentru cetăţenii interesaţi de procesele istorice este amenajată o sală de studiu, unde le este pusă la dispoziţie informaţia solicitată.


-Cât timp sunt păstrate colecţiile de documente în arhivă şi ce se întâmplă cu acestea după ce expiră perioada de stocare?


-Documentele ce vizează activitatea de bază a direcţiilor şi serviciilor Consiliului raional, primăriilor, instituţiilor şi organizaţiilor raionale au termen permanent de păstrare, cele privind personalul scriptic - 75 ani. În activitatea instituţiilor se constituie documente a căror termen de păstrare expiră după 5-6 ani, după care se întocmesc procese-verbale de selectare spre  nimicire, fiind aprobate de conducătorul instituţiei şi coordonate cu  Serviciul raional Arhivă.

-Sunteţi în această funcţie de doi ani. Cum v-aţi integrat în noul serviciu?

-Venind din funcţia de primar într-o funcţie executivă, am preluat activitatea Serviciului la un nivel înalt, bine organizat, fiind apreciat ca unul dintre cele mai  bune Servicii raionale din republică, cu performanţă la toţi indicatorii de activitate. Vreau să menţionez activitatea dnei Olimpiada Grebincea, care mulţi ani a fost şefa Serviciului şi cu multă responsabilitate şi profesionalism a completat şi a păstrat tezaurul arhivistic al raionului. Îi sunt recunoscătoare pentru ordine, evidenţă, corectitudine, dar şi experienţa pe care mi-o împărtăşeşte la necesitate şi pentru colaborarea frumoasă pe care o avem.


-Dvs aţi activat mulţi ani în calitate de învăţătoare la GM Bozieni. De ce aţi ales să faceţi pedagogie?


-La absolvirea şcolii medii din satul Fârlădeni cu rezultate bune, la îndemnul conducătoarei de clasă, dna Ganea Maria, mi-am continuat studiile la Şcoala pedagogică din or. Cahul. Anii de studenţie 1985-1989 mi-au rămas în amintire ca cei mai frumoşi şi mai interesanţi, perioadă când cu adevărat eram apreciaţi după merite şi rezultate. Atunci pedagogie făceau cei mai dotaţi copii. După absolvire am lucrat doi ani în oraşul Râbniţa, acolo am început cariera de învăţătoare, făcând primii paşi în pedagogie. „Dacă nu aş fi dascăl, nu aş fi nimic” este sintagma pe care o folosesc ori de câte ori cineva mă întreabă de ce am ales această profesie. Nu este o simplă meserie, e un destin. Un profesor are destinul de a modela, îndruma şi dărui. Am ales pedagogia, deoarece îmi plăceau activităţile cu copiii, doream să le transmit cât mai multe cunoştinţe, deprinderi şi valori morale.


-De asemenea, aţi fost primar al comunei Bozieni timp de două mandate. Cum aţi descrie această experienţă?


-În funcţia de primar al comunei Bozieni am activat din anul 2005 până în 2015, ani în care m-am afirmat ca personalitate, mi-am demonstrat capacităţile intelectuale, priceperile şi deprinderile în domeniul administrării publice, cu toate că venisem din alt domeniu. Uşor am deprins specificul activităţii în primărie.


La început am trecut printr-o perioadă mai dificilă, deoarece erau începute lucrările de gazificare a localităţii Bozieni şi de conectare a gimnaziului la conducta de gaz, lucrări care necesitau mijloace financiare enorme, iar primăria nu dispunea de ele.

Cu susţinerea conducerii raionale, a ex-preşedintelui raionului Lidia Lupu şi a investiţiilor SA „Rotalin-Gaz Trading” s-a rezolvat problema gazificării s. Bozieni. 


Activitatea a început să-mi placă, aveam susţinerea şi încrederea cetăţenilor, aceste momente mă înaripau şi-mi insuflau putere. Astfel, s-a reuşit reparaţia capitală a grădiniţei de copii, conectarea la conducta de gaze naturale, instalarea panourilor solare, construcţia sistemei de canalizare. Venisem de la gimnaziu, cunoşteam bine problemele cu care se confruntau ani la rând. Cum să nu  schimb şi acolo ceva? S-a reuşit în comun cu colegii de breaslă, cu suportul personal al dnei Balan Tamara, reparaţia capitală a acoperişului, pavarea curţii gimnaziului, schimbarea parţială a geamurilor, construcţia gardului etc. În centrul satului - Casa de cultură, o clădire bine construită, dar timpul îi răpise din frumuseţe, au fost efectuate lucrări de reparaţie a acoperişului, sălii de concert, scărilor la intrare, pentru ca cel puţin la hramul satului şi în timpul organizării diverselor activităţi culturale să aibă un aspect demn.


Am rămas cu inima împăcată că  s-a schimbat aspectul comunei, că cetăţenii au posibilitate de a se conecta la conducta de gaze naturale, la sistemul de aprovizionare cu apă atât în Bozieni, cât şi în Dubovca. Deseori, când mă întorc mai târziu acasă, trec şi admir acele lucruri în care am depus muncă şi suflet, traseul naţional amenajat şi iluminat. Mă mândresc cu  satul unde trăiesc, cu cetăţenii care şi astăzi îmi zâmbesc binevoitori şi-mi răspund la bineţe. La acest capitol aş vorbi multe... Toate acele lucruri pe care le-am enumerat, au avut loc datorită bunei conlucrări cu specialiştii primăriei, care mi-au fost mereu alături şi au susţinut iniţiativele mele. Aş vrea să-i aduc mulţumiri ex-secretarului primăriei, dnei Vera Ungureanu - pentru corectitudine în actele emise de primărie, pentru buna organizare a serviciilor de înregistrare a căsătoriilor, dnelor Elena Ursuleac, Mariana Tincu - pentru  responsabilitate în ţinerea evidenţei contabile şi executarea bugetului local, dnelor Natalia Ursuleac, Svetlana Lungu, dlui Ilie Ţurcanu - pentru profesionalism şi implicare în implementarea proiectelor.

Funcţia de primar  a lăsat amprente adânci în caracterul meu, astfel am cunoscut  mai bine  grijile şi nevoile oamenilor simpli, m-am străduit să fac cât mai mult bine celor care au nevoie de ajutorul meu. Poate de aceea, fără invidie, apreciez şi susţin  persoanele care la rândul lor întreprind activităţi de caritate. Este o experienţă bună, dar cu părere de rău nu toţi cetăţenii cunosc specificul acestei funcţii de demnitate publică şi deseori apreciază incorect activitatea unui  primar. 


-Dvs prin propriul exemplu aţi demonstrat că femeile reuşesc să se afirme concomitent în diferite domenii. Totuşi, cum credeţi, pot fi acestea pe picior de egalitate cu bărbaţii? Şi dacă da, de ce femeile sunt mai puţin promovate în funcţii ca bărbaţii?


-Cunosc foarte multe doamne care au reuşit să se afirme cu succes în diverse domenii de activitate. Aceasta mult depinde de dorinţa de a se implica, de a organiza şi participa la activităţi. Imposibilitatea de implicare a femeilor vine din lipsa de timp şi povara pe care o au pe tot parcursul vieţii în calitate de mamă, soţie, angajată etc. şi nu din cauza incapacităţii şi nedorinţei. Acesta e motivul pentru care femeile sunt mai puţin promovate, dar odată ce-şi asumă anumite responsabilităţi, le execută cu demnitate. Femeia este o fire mai sensibilă, mai înţelegătoare şi deciziile luate sunt trecute prin sufletul ei. Egalitatea de gen este un obiectiv al societăţii democratice şi se doreşte ca opiniile femeilor şi bărbaţilor să aibă aceeaşi valoare şi influenţă. Noi, femeile, tindem spre egalitate în drepturi, dar  societatea trebuie să fie mai tolerantă. De fapt, în ultimul timp, se observă o creştere a numărului femeilor promovate pe scara ierarhic superioară.


-Fiind mereu ocupată cu diverse responsabilităţi, unde găsiţi refugiu?


-Atunci când îmi este greu, refugiul îl găsesc în familie, în preocuparea cu educarea celor doi copii. Tot ce am realizat în viaţă, se datorează sprijinului acordat de familia mea, de soţul meu, care m-a susţinut în toate şi continuă să mă susţină, fapt pentru care îi sunt foarte recunoscătoare. Consider că familia este cea mai importantă realizare.


-Vă mulţumim pentru interviu şi vă dorim mult succes în activitate!Elena Zaițev

0 afișare

Tel. de contact redacție: (0269) 2-32-33

Tel. de contact manager/fax: (0269) 2-44-23

E-mail: cdh1@mail.ru / publicitate.curier@gmail.com

                                                                                                                             

Adresa redacției: str. Mihalcea Hâncu, nr. 132,

biroul 300, mun. Hâncești

© 2018 by Alina Cravcenco